Aspecten van het Koninkrijk van God

Aspecten van het Koninkrijk van God.

Een studie over het Koninkrijk Gods in het heden en in de toekomst.

door: Hugo Bouter

paperback, 48 pag

ISBN: 9789070926489

 

2,90

2 op voorraad

Aspecten van het .Koninkrijk van God

Een studie over het Koninkrijk Gods in het heden en in de toekomst.

Een studie over het koninkrijk Gods in het heden en in de toekomst Het 'Koninkrijk van God' is een veelomvattend onderwerp en wij kunnen binnen het raam van deze brochure niet op alle aspecten ervan ingaan. Wat bedoelt Jacobus, als hij zegt dat God de armen naar de wereld heeft uitverkoren om erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? Wanneer heeft God die belofte gedaan? Is ze al in vervulling gegaan en hebben wij ons erfdeel reeds ontvangen? Het gaat dus om de vraag of het Koninkrijk van God een huidige realiteit is, of dat het nog toekomstig is. En in de tweede plaats om de vraag hoe dit Koninkrijk eruit ziet. Is het geestelijk, hemels van aard, of draagt het ook een aards karakter?

Recensies worden gewoonlijk geschreven over pas verschenen uitgaven. Op die gewoonte vormt deze recensie een uitzondering, want ik bespreek hier een in 2006 geschreven brochure van Hugo Bouter, getiteld Aspecten van het Koninkrijk van God. Een studie over het Koninkrijk Gods in het heden en in de toekomst. Geen klein onderwerp, dat de auteur in slechts 43 pagina’s behandelt.

Waarom heb ik dan toch een recensie geschreven over deze brochure? Dat heeft alles te maken met het belang en de populariteit van het onderwerp, zoals ook zichtbaar is in de nummers van Focus die in de afgelopen jaren zijn verschenen. Het Koninkrijk van God is een fundamenteel, maar veelomvattend onderwerp, en het is duidelijk dat een brochure slechts op enkele aspecten ervan kan ingaan.

De auteur begint met aan aantal prikkelende vragen in het Woord vooraf: Wat bedoelt Jakobus als hij in hoofdstuk 2:5 van zijn brief zegt dat God de armen in de wereld heeft uitverkoren om erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? Wanneer heeft God die belofte gedaan? Is ze al in vervulling gegaan? Hebben wij ons erfdeel dus al ontvangen, of nog niet? Met andere woorden: Is het Koninkrijk een huidige realiteit, of is het nog toekomstig? En in de tweede plaats: Hoe ziet dit Koninkrijk er uit? Is het geestelijk, hemels van aard, of draagt het ook een aards karakter?

Het eerste hoofdstuk is getiteld ‘De Koning en zijn metgezellen’, en daarin staat een paragraaf ‘Arm en toch rijk’. Daaruit citeer ik de volgende conclusie, die de auteur trekt na het bespreken van enkele Schriftplaatsen: ‘Jakobus spreekt over tweeërlei zegen: nu heeft God ons rijk gemaakt in het geloof, maar straks schenkt Hij ons de zichtbare rijkdom van het Koninkrijk. Dit houdt verband met de verwerping van de Koning, met het feit van Zijn afwezigheid op aarde. Wij leven in de tijd van Christus’ verwerping en wij verwachten Zijn wéderkomst, waarna Hij Zijn rijk zal oprichten. Maar in afwachting daarvan bezitten wij nu al een hemels deel, omdat wij met de Heer in de hemel verenigd zijn’ (p. 13). Dit soort kernachtige, m.i. glasheldere samenvattingen zijn de kracht van deze brochure.

Het tweede hoofdstuk heeft als titel ‘Het koninkrijk komt nog’. Een citaat: ‘De tegenwoordigheid van de Koning Zélf bepaalt of het Koninkrijk er is, of dat het nog moet komen!’ (p. 17). Dat baseert de auteur o.a. op Daniël 7 en Mattheüs 24. Het Godsrijk komt als de macht in handen wordt gegeven van de Mensenzoon, wanneer Hij komt op de wolken van de hemel. En Hij zal niet alleen regeren, maar samen met heiligen, Christus’ mede-erfgenamen (p. 19-20). Het Koninkrijk in deze bijzondere vorm is nog niet gekomen. Pas in de toekomst is ‘het Koninkrijk van de wereld van onze Heer en van Zijn Christus’ gekomen, en dan zal Hij regeren (Openb. 11:15-18)! (p. 21). Het derde hoofdstuk gaat over ‘Het Koninkrijk nu en straks’. Bouter stelt de volgende vraag: ‘Als het Koninkrijk dus een toekomstige zaak is, die pas realiteit wordt bij de wéderkomst van de Koning, houdt dat dan in dat wij nu niets met het Koninkrijk Gods te maken hebben? Nee, dat is een misverstand. Wij hebben ook in deze tijd, waarin de Koning nog afwezig is, alles ermee te maken. Wij erkennen immers het gezag van Christus, ook al is Hij nu nog door de wereld verworpen en laat Hij Zijn rechten niet openlijk gelden. Alleen moeten wij goed begrijpen dat het Koninkrijk in deze tijd een verborgen karakter draagt’ (p. 35).

Vervolgens betoogt Bouter dat dit verborgen karakter op drie manieren blijkt:

1. De vorm die het Koninkrijk nu bezit, was in het Oude Testament verborgen;

2. Het Koninkrijk heeft geen openlijk karakter, maar betreft innerlijke, geestelijke heerschappij;

3. Dat komt doordat de Koning Zelf afwezig is, verborgen is in God (Kol. 3:3-4).

Het Koninkrijk heeft een andere gedaante aangenomen nadat de Heer door Zijn volk was verworpen; de zichtbare komst van het rijk wordt uitgesteld tot de wederkomst. Het koninkrijk der hemelen is nu ‘gelijk geworden aan’, of ‘is gelijk aan’. In Mattheüs 13 vergelijkt de Heer zich dan ook niet met een Koning, maar met een Zaaier, die overal waar Hij komt, het Woord van God zaait – niet alleen in Israël, maar in de hele wereld; daarvoor gebruikt Hij Zijn dienstknechten (p. 36).

Bouter sluit zijn brochure af met een uiteenzetting waarin hij concludeert dat wij nu onderdanen in het Koninkrijk zijn, terwijl wij straks mede-erfgenamen zullen zijn. Ook gaat hij nog speciaal in op de specifieke plek van de gemeente in het Koninkrijk.

In het voorafgaande klinkt mijn waardering door voor het gedegen en heldere onderwijs dat de auteur geeft. Toch geef ik hem in overweging om bij een herdruk (of al eerder in de digitale editie; zie hieronder) deze brochure nog iets uit te breiden:

1. Een uitleg van Lukas 19:11-27 kan zeer behulpzaam zijn om te laten zien dat de Koning nu weliswaar afwezig is, maar dat het kennen van Zijn Persoon en de verwachting van Zijn komst van invloed zijn op het gedrag in de tegenwoordige tijd van ons, Zijn dienstknechten, en dus op onze toekomstige beloning. Wij zullen immers mee regeren in het Koninkrijk!

2. Bij de ‘aspecten’ van het Koninkrijk is m.i. één aspect dat niet gemist kan worden, en dat is de vraag hoe men moet staan tegenover de gedachte dat de ‘krachten van de toekomende eeuw’ (Hebr. 6:5), bijv. het verrichten van wonderdaden als genezingen, door gelovigen van nu zouden moeten worden nagestreefd.

3. Een herbezinning op het vermeende verborgen karakter van het koninkrijk zou nuttig zijn. Natuurlijk is het waar dat het Koninkrijk straks openlijk zichtbaar zal zijn, wanneer de Koning zichtbaar zal verschijnen en regeren. Maar kun je niet stellen dat overal waar de afwezige Koning nu gediend wordt, het Koninkrijk in zekere zin wel degelijk zichtbaar is? Moeten christenen er bewust naar streven het Koninkrijk verborgen te houden?

Gerard Kramer,

Noot HB: Wat de laatste kritiekpunten betreft: in de brochure wijs ik een paar keer op het belang van Romeinen 14:17 (pag. 37 en 38), en het zichtbaar maken van de morele kenmerken van het Koninkrijk in de huidige tijd. Ware volgelingen van de Heer zullen altijd zichtbaar worden door hun persoonlijke gerechtigheid, vrede en vreugde in de kracht van de Heilige Geest. Daarentegen zijn de genoemde uiterlijke tekenen vaak beperkt tot een beginsituatie, zoals het boek Handelingen laat zien.

0
    0
    Uw Winkelwagen
    Uw Winkelwagen is leegTerug naar de shop